Ons onderwijs

Gericht op de brede ontwikkeling

Wij kijken verder dan taal- en rekenvaardigheden en richten ons met ons onderwijs op de brede ontwikkeling van elk kind. In de praktijk betekent dit dat er veel aandacht wordt besteed aan projectmatig werken (Jeelo- methode) waarbij we onder andere werken aan wereldoriëntatie, wetenschap en techniek, digitale geletterdheid en burgerschap.

Burgers van de toekomst

We zijn ons ervan bewust dat onze kinderen de burgers van de toekomst zijn. Daarom willen we hen graag de kennis en vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om op hun eigen manier mee te doen in de maatschappij. Ons doel is om altijd te kritisch te blijven kijken naar wat elk kind nodig heeft om te groeien. Ieder kind volgt namelijk een eigen pad om zich te ontwikkelen.  

Ons aanbod

De basisvakken taal, rekenen en lezen zijn erg belangrijk, maar wij kijken zeker ook naar het grotere geheel. Ieder kind ontwikkelt verschillende vaardigheden die nodig zijn om het eigen ontwikkelpad te blijven volgen. We reflecteren continu op ons basisaanbod en evalueren wat er goed is en wat anders kan. We denken innovatief en passen ons onderwijs aan de behoefte van de kinderen aan. 

In de middag wordt er thematisch gewerkt volgens de methode Jeelo. We proberen hierbij de buitenwereld in de school te halen, maar trekken ook graag met de kinderen de buitenwereld in. We zoeken continu verbinding met de omgeving om zo betekenisvol thematisch onderwijs te realiseren.

Doelgericht werken met directe instructie

Tijdens taal- en rekenactiviteiten werken wij volgens het directe instructiemodel. Dit houdt in dat we voorafgaand aan de instructie het doel van de les benoemen, zodat alle kinderen weten wat ze gaan leren en waarom het belangrijk is. Op basis van de daaropvolgende directe instructie bepalen we welke vervolginstructie ieder kind nodig heeft. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoeften van alle kinderen, waarmee we zorgen voor differentiatie.

Inclusief onderwijs

Op Basisschool De Peddepoel kijken we in het kader van inclusiviteit binnen ons onderwijs altijd naar de leerbehoeften van elk kind. Wat is er nodig om verder te komen? Dit doen we bijvoorbeeld vanuit onze directe instructie. Op die manier sluiten we iedere dag aan bij de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast blijven we altijd in gesprek met ouders om de brede ontwikkeling van het kind goed in beeld te hebben en ook transparant te communiceren richting ouders. 

We proberen altijd in kansen te denken om kinderen de mogelijkheid te bieden voor thuisnabij onderwijs op onze school. Als we toch niet de best passende school zijn gaan we samen met kind en ouders op zoek naar een beter passende plek. 

Eigenaarschap

Iedereen mag zichzelf zijn op onze school. Dat betekent dat er ook ruimte is voor eigenaarschap. We zetten eigenaarschap in tijdens het zelfstandig werken. Kinderen in de groepen 4 t/m 8 werken met een ontwikkelbrief waarin meerdere gebieden van ons onderwijsaanbod zijn opgenomen. Leerkrachten voeren kindgesprekken aan de hand van deze ontwikkelbrief. Tijdens deze gesprekken reflecteren kinderen op hun eigen ontwikkeling. Hiermee stimuleren we dat ze kritisch blijven kijken naar hun werk, maar ook dat ze leren aan te geven wat ze nodig hebben om stappen vooruit te zetten. 

We vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte voelt om initiatief te nemen, dus ook ouders. Onze school staat altijd open voor vernieuwing en verbetering. Dat doen we al jaren en dat willen we graag in stand houden!

Welbevinden op alle niveaus

We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op onze school. Daarom hechten we veel waarde aan het welbevinden van onze kinderen, hun ouders en ons team. We gaan graag in gesprek met elkaar om te bekijken wat er nodig is om onze school een nóg fijnere plek voor iedereen te maken!