MR en OC

MR en OC

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool De Peddepoel heeft als doel het behartigen van belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel bij diverse (beleids)onderwerpen. De taken, de samenstelling en de rechten van de MR zijn uitgewerkt in een reglement. De MR van BS De Peddepoel bestaat uit 6 leden: 3 ouderleden en 3 personeelsleden. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met overwegend formele zaken van de school, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, de begroting en het personeelsbeleid. Daarnaast richt de MR zich ook op meer onderwijsinhoudelijke zaken, zoals het pedagogisch klimaat, zorgplan en andere zaken. Het MR-werk heeft altijd met onderwijs, dus direct of indirect met je kind te maken. 

Naast de MR is er ook een GMR actief. Bij de GMR is de inspraak op bestuurlijk niveau belegd. Meer informatie hierover vinden jullie op de website van scholengroep Dynamiek.

Contactgegevens MR 

Op onze ISY-boekenplank stellen de leden van de MR zich aan je voor. Ook vind je daar de contactgegevens.

Oudercommissie

Basisschool De Peddepoel heeft een eigen oudercommissie (OC). De OC richt zich op het organiseren van leuke zaken rondom het onderwijs. Dit gebeurt altijd altijd in samenspraak met en vaak in opdracht van de school. De OC bestaat uit minimaal 5 leden. 

  • De OC levert een bijdrage aan (feestelijke) activiteiten onder (en soms ook buiten) schooltijd.
  • De OC heeft regelmatig contact met medezeggenschapsraad en team.
  • De oudercommissie verstrekt informatie middels ISY
  • De OC vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

We zijn heel blij met de hulp van de oudercommissie rondom activiteiten en vieringen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen etc. Deze activiteiten brengen sfeer, gezelligheid en verbondenheid binnen de school. 

Contactgegevens OC 

Op onze ISY-boekenplank stellen de leden van de OC zich aan je voor. Ook vind je daar de contactgegevens.