Oudervereniging

Sinds een aantal jaar is de ouderraad omgevormd naar een oudervereniging. 
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld door de oudervereniging tijdens de jaarvergadering in september 2007 goedgekeurd.

Concreet betekent dit voor de ouders het volgende;

 • De oudervereniging heeft in principe dezelfde taken als de ouderraad. 
  De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, het team van basisschool De Peddepoel en het bestuur van Dynamiek Scholengroep beter te laten verlopen. Deze samenwerking heeft als doel de vorming van de leerling binnen de school te bevorderen. 

 

De oudervereniging bestaat uit minimaal 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Gegevens over deze leden vindt u verderop in deze schoolgids.

 • In principe zijn alle ouders die de huidige ouderbijdrage betalen leden van de oudervereniging. De “vrijwillige” ouderbijdrage wordt dus eigenlijk omgezet naar een leden-contributie.

Informatie

 • De oudervereniging (OV) organiseert eens per jaar een algemene jaarvergadering voor haar leden, mogelijk  gekoppeld aan ouderavond met een thema met gastspreker.
 • De OV heeft regelmatig contact met medezeggenschapsraad en team. 
 • De OV levert een bijdrage aan activiteiten onder en buiten schooltijd.
 • De oudervereniging verstrekt informatie middels Isy en het Wanssums en Geijsters Nieuws. Indien noodzakelijk verzorgt zij ook informatie voor individuele ouders. 
 • De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
   

De bijeenkomsten vinden plaats op school in de teamkamer. De vergaderingen zijn openbaar. Hierbij is ook frequent de teamleider aanwezig.
De data staan vermeld op de website van school.  Belangstellende toehoorders zijn van harte welkom.