Medezeggenschapsraad

De MR heeft als doel het behartigen van belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel bij diverse (beleid)onderwerpen. De taken, de samenstelling en de rechten van de MR zijn uitgewerkt in een reglement.
De MR van BS de Peddepoel bestaat uit 6 leden: 3 ouderleden en 3 personeelsleden.
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met meer formele zaken, zoals het formatieplan, de begroting, het personeelsbeleid e.d., maar ook met meer onderwijsinhoudelijke zaken, zoals het pedagogisch klimaat, zorgplan e.d. Het MR-werk heeft altijd met onderwijs, dus direct of indirect met uw kind te maken.


De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. In de jaarkalender staan de vergaderdata.
Op ISY vindt u de agenda, waarin u kunt zien wat er besproken wordt.
Indien u naar aanleiding van een agendapunt opmerkingen of vragen heeft, is het prettig als u een van de MR-leden daarover vooraf inlicht. De MR stelt het zeer op prijs als u als ouder mee wil denken, eventueel onderwerpen aankaart en uw mening geeft. Dit kan altijd via de mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Telefoonnummer van de voorzitter en mailadressen van alle leden vindt u in deze gids. (10.3)
De MR kan het schoolbeleid beïnvloeden door het verstrekken van informatie en het meedenken over onderwerpen. Daarnaast is de wet heel duidelijk: de MR mag over alle schoolzaken spreken. Dit kunnen ook hele praktische onderwerpen zijn.
De vergadermap van de MR ligt ter inzage op school. (info-rek bij de middeningang)

De MR is er voor ouders en personeel als klankbord en om hun belangen te behartigen. De directeur is bij iedere vergadering aanwezig om punten toe te lichten. De MR neemt verschillende soorten beslissingen:

  • Die waarover de MR eerst advies moet geven
  • Die waarvoor instemming van de MR is vereist
  • Die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren
  • Over zaken waarover de MR ongevraagd advies wil geven

Notulen MR